زن در قاموس جدید

نوع زن در طول تاریخ بازیچه مردان بوده است. زن ستیزی تاریخچه ای بلند دارد و دامنه جغرافیاییش به وسعت کره زمین میرسد. فاحشه پروری، گداپروری، عروسک سازی، کلفت سازی و تمایل به تنبیه زن راهکار فتح قله افتخار آقایان بوده است. آنها میخواهند زنان پشت سر آنها  به نماز بایستند، برای آنها در مطبخ غذا بپزند، خود را قربانی آنها و بچه های آنها کنند و … اما من به آنها میگویم که به خاطر سنگینی گناه هایشان دیگر خدا با آنها همراه نیست و جز این نمیخواهد که زنان در کنار مردان بایستند.

...more

Scroll Up

Click to contact