نماز عشق

نماز کن، نماز کن

مرا که نعره میزنم

به پشت خنجرت نشان

حجاب کن، حجاب کن

...more