طلوع وصل من

 

به روی صفحه های من

ز رنگ رنگ میپرد

ز آسمان ابریم

زاشک رنگ میچکد

...more